اساتید دانشکده

حسین باقرپور

حسین باقرپور

حسین باقرپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی تکمیلی(مکانیک بیوسیستم) 2222255 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی اجزا ماشین2(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222154 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
علم مواد 2222141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدل سازی سامانه های انرژی 2222324 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی(انرژی های تجدیدپذیر) 2222297 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2222425 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی اجزا ماشین1 2222143 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی ماشین های برداشت(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222159 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
طراحی ماشین های کاشت و داشت(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222158 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدل سازی خطی و غیر خطی 2222333 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1