اساتید دانشکده

بهداد شدیدی

بهداد شدیدی

بهداد شدیدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 2222520 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شناخت و کاربرد سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک(طراحی ماشین ها 2222160 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شناخت و کاربرد سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک(طراحی ماشین ها 2222160 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست(خوشه انرژی های تجدیدپذیر) 2222201 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
موازنه انرژی و مواد 2222517 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 5 نتیجه