اساتید دانشکده

علی عزیزی

علی عزیزی

علی عزیزی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شهرام ابراهیمی ضابط اثر ارتفاع و زمان برداشت بر ویژگی های کمّی و کیفی اسانس گیاه آویشن الوندی (Thymus elwendicus Stopf ). کارشناسی ارشد 1394/06/30
علی ابوالفتحی اثر پوشش ژل آلوئه ورا و روغن بادام روی عمر انباری و برخی ویژگی های کیفی میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1394/07/14
سلیمان احمدی اثر روش های مختلف خشک کردن بر مقدار و کیفیت عصاره های هیدروالکلی ریشه و برگ گیاه گزنه (Urtica dioica L). کارشناسی ارشد 1394/11/19
فهیمه اقاکریم تاثیر نوردهی پایان روز روی برخی از ویژگی های رشدی و فیتوشیمیایی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) کارشناسی ارشد 1395/10/29
معصومه الیاسی یگانه بررسی همزیستی قارچ های آربواسکولار در برخی از گیاهان دارویی و سبزی های همدان کارشناسی ارشد 1392/11/13
معصومه الیاسی یگانه بررسی همزیستی قارچ های میکوریزی آربوسکولار در برخی از گیاهان دارویی و سبزی های همدان کارشناسی ارشد 1392/11/13
مریم پیربداقی بررسی گوناگونی ژنتیکی در میان عناب های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR و ویژگی های ضد اکسایشی کارشناسی ارشد 1392/11/20
فائزه جعفری ویژگی های پاداکسایشی در جمعیت های بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
امین چگنی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های دارویی گشنیز ( coriandrum sativum) در منطقه نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/17
مینا دره ای بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی برخی از جمعیت های چای کوهی ایران Stachys lavandulifoliaبا استفاده از نشانگر مولکولی ISSR کارشناسی ارشد 1394/11/26
مرضیه رحیمی ریزی تاثیر نور UV-Aبر تولید برخی ترکیبات فنلی وضد اکسایشی گیاه رزماری کارشناسی ارشد 1393/06/22
نریمان زینلی ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از صفات اگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR. کارشناسی ارشد 1395/10/28
سیده زهرا سیدی مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی گونه های زالزالک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
ارمان سلیمی بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی در توده های بن سرخ غرب کشور با استفاده از نشانگرهای ISSR کارشناسی ارشد 1394/06/28
مریم شعبانلو اثرکاربرد هگزانال، اسانس شمعدانی عطری، روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه (EFF) روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/12/24
رضوان شمس ارزیابی گوناگونی و ساختار ژنتیکی در چند جمعیت ایرانی شاهدانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و ویژگی های اگرومورفولوژیک کارشناسی ارشد 1397/11/30
نادیا شهبازی مقایسه برخی خواص فیتوشیمیایی میوه و ویژگی های دارویی پسماند در هشت رقم انار ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
فاطمه عبدالی ورکانه ارزیابی گوناگونی و ساختار ژنتیکی برخی توده های بومی گل محمدی با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD و مقایسه برخی صفات فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد 1397/11/27
حکیمه عربلو اثر پرتوتابی کوتاه مدت فرابنفش B و C روی برخی ویژگی های رشدی و ترکیبات فنلی دو واریته از اطلسی کارشناسی ارشد 1397/11/17
سمیه علی میرزایی تغییرات کمی و کیفی عصاره و اسانس گیاه افسنطین(Artemisia absinthium L.) در سنین متفاوت و مراحل مختلف فنولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
لیلا فرضایی بررسی برخی پیامدهای اگروفیزیولوژیکی، عملکردی و فیتو شیمیایی تغذیه با کود های شیمیایی، نانو زیستی و ورمی کمپوست روی گیاه دارویی نعناع فلفلی کارشناسی ارشد 1394/03/12
مهسا قاسمی راستی بررسی تنوع ژنتیکی 6 جمعیت گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از نشانگر ISSR و مقایسه این جمعیت ها براساس محتوای اسیدهای فنلیک کارشناسی ارشد 1397/11/28
نور اله قهرمانزاده تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت برخی از جمعیت های ایرانی سماق (Rhus coriaria L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR کارشناسی ارشد 1396/01/27
علیرضا کرمی ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی مرزه رشینگری (Satuteja rechingeri) با استفاده از نشانگرهای ISSR کارشناسی ارشد 1392/06/09
نسرین کهوند پیامد مایه زنی قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی ویژگی های رشدی و فیتوشیمیایی سه گیاه دارویی ختمی، گاوزبان و مریم گلی کارشناسی ارشد 1394/11/11
فهیمه گلپریان پیامدهای بیولوژیک تلقیح برخی اندوفیتهای گیاه به لیمو بر عملکرد برگ و خواص آنتی اکسیدانی آن کارشناسی ارشد 1393/11/26
مونا محسن پوراسی تأثیرنوردهی تکمیلی بانورآبی وفرابنفش A روی برخی ویژگی های اگروفیزیولوژیکی وفیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) کارشناسی ارشد 1395/10/29
فرشته مسکنی سرشکه بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت برخی از توده های بومی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) با استفاده از نشانگرهای مولکولیISSR کارشناسی ارشد 1393/11/26
نورالله موسی کرباسی اثر اسانس گیاه دارویی مفرا (Nepeta crispa) و عصاره نشاء گوجه فرنگی بر کنترل برخی از قارچ های بیماری زای پس از برداشت پرتقال رقم مورو کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
سیده مریم موسوی فتاح بررسی تاثیر کیفیت نور و تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی پایه گلابی OHF333 کارشناسی ارشد 1392/12/07
مریم نعمتی ارزیابی پیامدهای فیتوشیمیایی و فیزیولوژیک پرتوتابی فرابنفش بر گیاه نعناع فلفلی در حضور و عدم حضور میکروارگانیسم های اندوفیت کارشناسی ارشد 1396/12/06
هومن نوروزی بررسی برخی ویژگی های فیتوشیمیایی چند گونه غالب گلسنگ در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/29
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی ایران 2223190 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی گیاهان دارویی 2223157 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2223158 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی گیاهان دارویی 2223187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 2211061 3 04 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 2211061 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 2211061 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 2211061 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی ایران 2223190 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی گیاهان دارویی 2223157 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1