اساتید دانشکده

علی اکبر صفری سنجانی

علی اکبر صفری سنجانی

علی اکبر صفری سنجانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بکارگیری جاذب کربنی آلی با منشا طبیعی و سازگار با کشاورزی پایدار برای حذف آلودگی های زیست محیطی کارشناسی ارشد 1398/11/20
میترا ابراهیمی حور جداسازی و بررسی گوناگونی ژنتیکی ازتوباکترهای افزاینده رشد گیاه دکتری دانلود 1396/06/15
گلناز ابراهیم زاده تخمین خصوصیات هیدرولیکی با استفاده از پارامترهای مدل های منحنی مقاومت فروروی خاک کارشناسی ارشد 1392/07/06
محسن یاری پیامد کاربرد کمپوست زباله های شهری بر ویژگی های شیمیایی خاک و پاسخ گیاه ذرت کارشناسی ارشد 1392/08/13
اسماعیل اسفندیاری اخلاص اثر سیستم های مختلف خاک ورزی، گیاه پوششی و کشت مخلوط بر برخی شاخص های کیفیت خاک در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
میلاد افشاری پیامد شوری و سدیمی شدن خاک بر ویژگی های زیستی و پویایی بخش های کربن آلی در خاک کارشناسی ارشد 1395/11/26
معصومه الیاسی یگانه بررسی همزیستی قارچ های میکوریزی آربوسکولار در برخی از گیاهان دارویی و سبزی های همدان کارشناسی ارشد 1392/11/13
معصومه الیاسی یگانه بررسی همزیستی قارچ های آربواسکولار در برخی از گیاهان دارویی و سبزی های همدان کارشناسی ارشد 1392/11/13
سیده راحله آلطه مکی کوهبنانی بررسی همزیستی قارچ های نابیماری زا در ریشه گیاهان خانواده کنوپودیاسه بومی سرزمین های تر و خشک ایران و پیامد کاربرد این قارچ ها و نانوکامپوزیت تیمار شده با روی در کاهش زیان تنش خشکی دکتری دانلود 1397/11/27
حمیدرضا الماسی پیامد بافت و ساختمان خاک و کشت گیاه بر گیاه بهسازی خاک های آبیاری شده با آب آلوده به فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه امانی هارونی جذب رویه ای و بی جنبش شدن دو آفت کش ارگانوفسفره (دیازینون و کلروپیروفوس) در خاک و جداسازی باکتری های کارا برای زیست بهسازی خاک های آلوده به این آفت کش ها دکتری دانلود 1397/03/02
مهران بیگی خاروانی پیامد کاربرد زغال گرمایی و زغال گرمابی خاک اره و مانده های گیاهی سیب زمینی بر فراوانی و کارکرد ریز جانداران خاک و رشد گیاه لوبیا در تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
حسن بهشتی ابگرگ پاسخ برخی شاخص های کیفیت خاک به گیاهان پوششی و روش های خاک ورزی در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مرتضی پوررضا تاثیر آتش بر برخی ویژگی های زیستی خاک در جنگل های بلوط ایرانی (Quercuse persica)،کرمانشاه دکتری دانلود 1393/03/31
مهرانگیز جیرانیان تأثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشد و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum tareh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
مهرانگیز جیرانیان تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tateh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
سعید جعفری اثر شوری و سدیمی بودن خاک بر پویایی و معدنی شدن کربن آلی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
میلاد جعفری منصف پیامد کاربرد کاه گندم بر زیست فراهمی کادمیوم در خاک پس از آلودگی به نمک نیتراتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
بهزاد جگروند تاثیر کوتاه مدت آتش سوزی بر فرانسجه های کیفیت خاک مراتع نیمه استپی نهاوند کارشناسی ارشد 1392/12/18
سهیلا جواهری خواه اثر نوع پوشش گیاهی بر برخی شاخصهای فیزیکی-شیمیایی و بیوشیمیایی کیفیت خاک در حوضه آبخیز گنبد، همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
لادن حیدری تاثیر باکتری همزیست نخود و قارچ مایکوریزا (گونه Glomus mossea) بر روی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خاک کارشناسی ارشد 1394/11/27
سیدحامد حسینی بهبود کارایی حوضچه ی هوازنی سیستم تصفیه پساب پالایشگاه اراک کارشناسی ارشد 1395/07/13
طاهره خادمی منفرد اثر همزیستی با قارچ میکوریز بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک پیاز در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/12
وحید ربانی جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت برخی از گیاهان بومی خاک های آلوده به فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
لیلا رمضانی پیامد مایه زنی سودوموناس فلوروسنس بر رشد آفتاب گردان و شاهدانه و انباشت فلزهای سنگین یک خاک معدن در این گیاهان کارشناسی ارشد 1395/03/11
رویا زلقی پیامد کاربرد گلومرال های جداسازی شده از خاک معدن سرب آهنگران، بر برداشت سرب و بردباری برخی گیاهان روغنی در یک خاک آلوده به سرب دکتری دانلود 1393/06/22
خدیجه سالاری نیک پاسخ کربن آلی و برخی شاخص های فیزیکی کیفیت خاک به نوع پوشش های گیاهی مستقر در حوضه گنبد، همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
فاطمه سلیمانی واکنش رشد، عملکرد کمی و کیفی گیاه آفتابگردان و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک به رژیم های کودی گوناگون در شرایط تنش رطوبتی دکتری 1395/11/17
شهرزاد شاکری پیامد کاربرد زئولیت در خاک و همزیستی گلومرالی بر پایداری نخود ایرانی) (Cicer arietinum L.در برابر تنش های خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
ارسلان شریفی بررسی ریخت های گوناگون کربن آلی خاک در زمین های کشاورزی و چراگاهی در دشت قروه، کردستان، ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
سیده صبا صالحی پیامد روش های کشت حفاظتی بر کربن آلی و برخی شاخص های زیستی کیفیت خاک در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
ازاده صداقت بررسی رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع با برخی از ویژگی های خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/06
رضوان صفری پیامد مایه زنی باکتر ی سودوموناس فلورسنس، زئولیت و نانوزئولیت بر پایداری گیاه نخود(Cicer aritinum) در برابر تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/11/26
محبوبه صفری سنجانی بررسی دگرگونی های بیوژئوشیمیایی فلزهای سنگین و مواد آلی در آب و ته نشست های دریاچه میقان اراک دکتری دانلود 1396/09/18
مونا فرجی پیامد آتش سوزی بر بخش های گوناگون کربن آلی خاک چراگاه های دامنه الوند کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
محمدباقر فرهنگی راستی زنده مانی، چسبندگی و جا به جایی باکتری اشریشیا کولی و سودوموناس فلورسنس در یک خاک آهکی: پیامد های کاربرد کربنات کلسیم و ماده آلی دکتری 1392/12/21
محمدباقر فرهنگی راستی زنده مانی، چسبندگی و جابجایی باکتری اشریشیاکولی و سودوموناس فلورسنس در یک خاک آهکی: پیامدهای کاربرد کربنات کلسیم و ماده آلی دکتری 1392/12/21
شیلان فعله گری پیامد روش های مختلف خاکورزی حفاظتی و گیاه پوششی کلزا بر برخی شاخص های کیفیت خاک در زراعت آفتابگردان در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فرزانه قائمی زاده اثر کاشت گیاه ذرت در خاک های با بافت گوناگون بر کاهش آلودگی پساب صنعتی دارای کادمیم کارشناسی ارشد 1392/03/29
لیلا کرمی پیامد کاربرد خاکستر زغال سنگ در خاک بر همزیستی دو گونه از گلومرال ها با گیاه نخود کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نوشین کریمی مطلق پیامد کاتدی و آندی کردن گیاه آفتابگردان برگیاه بهسازی یک خاک آهکی آلوده به فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نسرین کهوند پیامد مایه زنی قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی ویژگی های رشدی و فیتوشیمیایی سه گیاه دارویی ختمی، گاوزبان و مریم گلی کارشناسی ارشد 1394/11/11
سمیه لاغری تأثیر اصلاح کننده های مختلف بر خصوصیات خاک، عملکرد و محتوای عنصری ذرت کشت شده در خاک آبیاری شده با پساب صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
فاطمه محمدی پیامد کاربرد میدان های الکتریکی پیرامون ریشه بر برداشت فلزهای سنگین توسط گیاه آفتابگردان از یک خاک آهکی آلوده به فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
بابک مشکوری بررسی فراوانی باکتریهای روده ای و پایداری پادزیستی آنها در کودهای گاوهای شیری گاوداری های صنعتی و سنتی همدان کارشناسی ارشد 1392/12/21
زینب مقدم شهرتی تاثیر پوترسین خارجی روی رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی پیاز در خاک آلوده به کادمیوم کارشناسی ارشد 1397/11/27
چیمن ملایی پاسخدهی باکتری های سودموناس فلورسنس و ایشرشیا کولی به شوری و سدیمی بودن خاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
نرگس ملایی تاثیر مدیریت های مختلف کاشت نیشکر بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در زمین های هفت تپه ، خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مینو نصیری ارام بررسی فراوانی گروه هایی از ریزجانداران ریزوسفری،پلانوسفری،فیلوسفری و هیستوسفری برخی از گیاهان دارویی در باغ بوعلی سینا، همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سیما نورمحمدی شفق پیامد کاربرد برخی از بهسازی های آلی در خاک بر بخش های کربن الی آن کارشناسی ارشد 1392/07/09
امید نوروزی گل پیامد کاربرد زئولیت و نانوزئولیت بر زنده مانی، جذب و پالایش اشریشیاکولی در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمدحسین همت جو بهره گیری از متاژنومیکس برای شناخت دگرگونی ریزجانداران در خاک های آلوده به فلزهای سنگین دکتری دانلود 1397/09/26
نیره یونسی ارزیابی بردباری باکتری های خاک و آب های آلوده به فلزهای سنگین استان همدان ایران در برابر آنتی بیوتیک ها و فلزهای سنگین دکتری 1395/11/26
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری تهیه کودهای زیستی 2218336 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی آب و پساب 2218099 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهارت آموزی 1 عمومی 2218084 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مهارت آموزی 2 (تخصصی ) 2218087 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مواد آلی خاک 2218314 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مواد آلی خاک 2218314 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بیولوژی خاک 2218005 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
بیولوژی خاک 2218005 3 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
روابط بیولوژیک خاک و گیاه 2218324 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زیست پالایی خاک و آب 2218349 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مواد آلی خاک 2218314 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بیولوژی خاک 2218005 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
بیولوژی خاک 2218005 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
بیولوژی خاک 2218005 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
رده بندی و شناسایی قارچ های خاکزی 2218368 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روابط بیولوژیک خاک و گیاه 2218324 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مواد آلی خاک 2218314 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1