اساتید دانشکده

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا پناهی اصل سمیت تنفسی اسانس گیاه پونه روی شب پره مدیترانه ای آرد کارشناسی ارشد 1395/04/19
رضا عطاری فون کنه های بالاخانواده ی Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در منطقه تویسرکان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
کنه شناسی گیاهی 2220293 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مدیریت آفات و بیماری های گلخانه ای 2220324 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مدیریت آفات و بیماری های گلخانه ای 2220324 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آفات گیاهان جنگلی 2220045 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 2220037 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 2220037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیمارگرهای آفات 2220240 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بیمارگرهای آفات 2220240 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارورزی 1 2214307 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1