اساتید دانشکده

اکبر علی وردی

اکبر علی وردی

اکبر علی وردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی قابلیت رقابت چند ژنوتیپ نخود با علف های هرز در کشت انتظاری کارشناسی ارشد 1398/04/26
کاهش اثرات نامطلوب گرد وخاک بر کارایی برخی از علف کش های تماسی از طریق افزودن مپیکوات کلراید و افزایش حجم پاشش کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/24
تاثیر نوع نازل و حجم حامل پاشش بر کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه کارشناسی ارشد 1398/04/02
اثر غلظتهای مختلف آب دود سه گیاه دارویی در سه مرحله رشدی بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) کارشناسی ارشد 1398/09/18
ساسان اردلانی واکنش علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد ترکیبی علف کش نیکوسولفورون با کودهای سولفات آهن، روی، مس و منگنز کارشناسی ارشد 1395/11/19
بهزاد امامی نامیوندی تاثیر زمان کاربرد علف کشهای پاراکوات، اکسی فلورفن و گلوفوسینت آمونیوم در کنترل علف های هرز کارشناسی ارشد 1397/11/30
سیاوش باران ریز کاربرد علف کش ایمازاتاپیر با کود آهن و روی در کنترل علف های هرز و تولید علوفه و بذر یونجه(Medicago sativa L.) رقم همدانی. کارشناسی ارشد 1396/12/23
ماجده جلالی افزایش کارایی علفکش های گلایفوسیت و تری بنورون متیل در کنترل علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) به وسیله ی صمغ گیاه کندر (Boswellia sacra Flueck) و مقایسه ی آن با ماده افزودنی هیدرومکس کارشناسی ارشد 1396/11/25
میترا چراغی اوریاد بهینه سازی کارایی علف کش ایمازتاپیر در کنترل علف های هرز مزرعه یونجه با استفاده از مویان ها کارشناسی ارشد 1397/11/27
محسن کرعبدالی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی دود گیاهان تاج خروس Amaranthus retroflexus ، سلمه ترهChenopodium album و تلخه بیان Sophora pachycarpa بر القا خواب بذر تاج خروس Amaranthus retroflexus و قدومه Alyssum hirsutum کارشناسی ارشد 1397/11/29
وحیده لطفی گزینش علف کش مناسب برای استفاده در مزارع تولید بذر گشنیز کارشناسی ارشد 1396/12/09
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فنآوری کاربرد علف کش ها 2219292 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کنترل بیولوژیکی علفهای هرز 2219179 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مقاومت به علف کش ها در گیاهان 2219259 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نحوه عمل و کاربرد علف کش ها 2219287 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زیست شناسی و شناسایی علف های هرز(تکمیلی) 2219261 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
علف کش ها و محیط زیست 2219260 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارورزی (1) 2223159 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت تلفیقی علف های هرز 2219279 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نحوه عمل علف کش ها 2219291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فنآوری کاربرد علف کش ها 2219292 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کنترل بیولوژیکی علفهای هرز 2219179 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مقاومت به علف کش ها در گیاهان 2219259 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نحوه عمل و کاربرد علف کش ها 2219287 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کنترل بیولوژیکی علفهای هرز 2219179 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مقاومت به علف کش ها در گیاهان 2219259 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1