دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,334 نتیجه
از 67
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصلاح سبزی ها 2223185 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 فرشاد دشتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00)
اصلاح گیاهان دارویی 2223189 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 علی عزیزی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00)
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 داود عسگری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
اصول آموزش بزرگسالان 2214303 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 یاسر محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214299 3 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 حشمت اله سعدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
اصول جیره نویسی 2221253 3 کارشناسی علوم دامی 01 علی اصغر ساکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 2221257 4 کارشناسی علوم دامی 02 عباس فرح آور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30)
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 2221257 4 کارشناسی علوم دامی 01 عباس فرح آور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30)
اصول مدیریت آفات گیاهی 2220302 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 بابک ظهیری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
اصول مدیریت بیماریهای گیاهی 2220303 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 لیلا کاشی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
اصول و طراحی پمپها 2222494 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 بهداد شدیدی هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
آفات انباری 2220304 1 کارشناسی گیاه پزشکی 01 مجید کزازی هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 کارشناسی علوم باغبانی 02 حسین مددی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00)
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 کارشناسی علوم باغبانی 01 حسین مددی هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد تکمیلی 2214177 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
اقتصاد سنجی1 2214193 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (16:00 - 18:00)
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
اقتصاد مهندسی 2222186 2 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 حمید بلالی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
اقلیم جهانی(هواشناسی کشاورزی) 2224239 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 علی اکبر سبزی پرور هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 1,334 نتیجه
از 67