اساتید دانشکده

« بازگشت

آمار اجتماعی و داده پردازی

نام درس آمار اجتماعی و داده پردازی
کد درس 2214286
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز