اساتید دانشکده

« بازگشت

روستاشناسی و توسعه روستایی

نام درس روستاشناسی و توسعه روستایی
کد درس 2214281
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز