اساتید دانشکده

« بازگشت

آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی

نام درس آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی
کد درس 2214205
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز