اساتید دانشکده

« بازگشت

کشاورزی دقیق

نام درس کشاورزی دقیق
کد درس 2214004
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز