اساتید دانشکده

« بازگشت

مهندسی تجهیزات صنایع غذایی

نام درس مهندسی تجهیزات صنایع غذایی
کد درس 2222317
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز