اساتید دانشکده

« بازگشت

بهینه سازی فرآیندهای صنایع غذایی(فناوری پس از برداشت)

نام درس بهینه سازی فرآیندهای صنایع غذایی(فناوری پس از برداشت)
کد درس 2222308
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز