اساتید دانشکده

« بازگشت

ترمودینامیک

نام درس ترمودینامیک
کد درس 2222135
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز