اساتید دانشکده

« بازگشت

عملیات سبزی کاری

نام درس عملیات سبزی کاری
کد درس 2223186
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز