اساتید دانشکده

تجزیه های آماری چند متغیره

نام درس تجزیه های آماری چند متغیره
کد درس 2224314
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز