شماره تلفن های مستقیم دانشکده کشاورزی

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن /داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده کشاورزی 34425401
دفتر ریاست 34425402 34424090