دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

روش های آماری در علوم کشاورزی

نام درس روش های آماری در علوم کشاورزی
کد درس 2219271
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز