دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

مباحث نوین در به نژادی گیاهی

نام درس مباحث نوین در به نژادی گیاهی
کد درس 2219212
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز