دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

کنترل بیولوژیکی علفهای هرز

نام درس کنترل بیولوژیکی علفهای هرز
کد درس 2219179
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز