دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری

نام درس کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری
کد درس 2219126
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز