دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

نام درس زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
کد درس 2219013
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز