دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی)

نام درس آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی)
کد درس 2224101
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز