دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی

نام درس اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی
کد درس 2223204
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز