دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام

نام درس آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام
کد درس 2221305
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز