دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی

نام درس آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی
کد درس 2221287
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز