دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصلاح نژاد کاربردی

نام درس اصلاح نژاد کاربردی
کد درس 2221256
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز