دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

نام درس اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
کد درس 2214301
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز