دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 961 - 975 از 975 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زراعت غلات 2219020 2 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 2219090 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00)
زراعت گیاهان علوفه ای 2219034 2 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00)
ژنتیک بیومتری 2219293 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 سیدسعید موسوی نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (16:00 - 18:00)
ژنتیک پیشرفته 2219205 3 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدرضا عبدالهی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/18 (16:00 - 18:00)
ژنتیک ملکولی پیشرفته 2219264 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدرضا عبدالهی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (08:30 - 10:30)
فیزیولوژی بذر گرایش زراعت 2219140 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 علی سپهری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30)
فیزیولوژی عملکردگیاهان زراعی گرایش زراعت 2219132 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 گودرز احمدوند هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30)
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش 2219249 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 علی سپهری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (16:00 - 18:00)
کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری 2219126 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 علی سپهری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/18 (10:30 - 12:30)
کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی 2219207 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 سیدسعید موسوی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30)
کنترل بیولوژیکی علفهای هرز 2219179 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 اکبر علی وردی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30)
مباحث نوین در به نژادی گیاهی 2219212 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 سیدسعید موسوی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 اکبر علی وردی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
مقاومت به علف کش ها در گیاهان 2219259 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 اکبر علی وردی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00)
نمایش 961 - 975 از 975 نتیجه
از 49