دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 941 - 960 از 979 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ویروسهاو پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی 2220034 3 کارشناسی گیاه پزشکی 01 غلام خداکرمیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30)
اصلاح نباتات خصوصی 2219029 4 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 امیرحسین کشتکار هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
اصول ایمنی شناسی 2225013 2 کارشناسی بیوتکنولوژی 01 عباس فرح آور هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30)
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219270 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 گودرز احمدوند هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (16:00 - 18:00)
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدعلی ابوطالبیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00)
اکولوژی تولید گیاهان زراعی 2219254 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30)
اکولوژی سیستم های کشاورزی 2219272 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
اکولوژی کشت مخلوط 2219255 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 جواد حمزه ئی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00)
به نژادی گیاهان برای تحمل به تنش های غیر زیستی 2219263 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 سیدسعید موسوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00)
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 2219262 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 امیرحسین کشتکار هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
بیوتکنولوژی گیاهی 2219031 2 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدرضا عبدالهی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
بیومتری 2219206 3 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدرضا عبدالهی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (16:00 - 18:00)
تجزیه های آماری چند متغیره 2219211 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 سیدسعید موسوی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00)
تغذیه گیاهان زراعی 2219127 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدعلی ابوطالبیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی بذر 2219286 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 علی سپهری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00)
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 محمدعلی ابوطالبیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00)
دیمکاری 2219022 2 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 گودرز احمدوند هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00)
روش تحقیق 2219059 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 سیدسعید موسوی نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30)
روش تحقیق 2219081 2 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 گودرز احمدوند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00)
نمایش 941 - 960 از 979 نتیجه
از 49