دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 979 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 02 حسین جهانیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 03 حسین جهانیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 دکتری خاکشناسی 01 محسن جلالی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 محسن جلالی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
آزمون و ارزیابی ماشینها 2222323 2 کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم 01 حسین حاجی آقاعلی زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
استاتیک 2222133 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 مجتبی جابری معز هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 دکتری علوم دامی 01 پویا زمانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 کارشناسی علوم دامی 01 حسین جهانیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
آشنایی با قوانین وخود اشتغالی وکارآفرینی 2223029 1 کارشناسی علوم باغبانی 01 سعید کریمی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام 2221305 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) 2224101 2 کارشناسی مهندسی آب 01 کاظم شاهوردی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 دکتری علوم باغبانی 01 احمد ارشادی نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 احمد ارشادی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اصلاح نژاد کاربردی 2221256 3 کارشناسی علوم دامی 01 فرهاد غفوری کسبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 کارشناسی علوم دامی 01 احمد احمدی نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00)
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 2214301 3 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی ترویجی 2214027 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 سعید کریمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
اصول ترویج وآموزش کشاورزی 2211023 3 کارشناسی 01 حشمت اله سعدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 979 نتیجه
از 49