کد خبر: 3211    1394/10/14
عناوین و زمان بندی ارائه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم دامی نیمسال 941
زمان ارائه سمینارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی بیوسیستم را در نیمسال 941 در فایل ضمیمه ملاحظه فرمائید.
کد خبر: 3210    1394/10/14
عناوین و زمان بندی ارائه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم دامی نیمسال 941
زمان ارائه سمینارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم دامی را در نیمسال 941 در فایل ضمیمه ملاحظه فرمائید.
کد خبر: 3205    1394/10/13
عناوین و زمان بندی ارائه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم و مهندسی آب نیمسال 941
زمان ارائه سمینارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم و مهندسی آب را در نیمسال 941 در فایل ضمیمه ملاحظه فرمائید 
کد خبر: 3192    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی حیدریان" با موضوع «بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزها»
موضوع: بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزهااستاد راهنما:آقای دکترظفری و آقای دکترسلیمانیپژوهشگر: آقای مجتبی حیدریانمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/19 ساعت: 12 الی 14
کد خبر: 3191    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای: "ناصر پرهیزی" با موضوع «بررسی انواع لکه بری قارچی یونجه»
موضوع: بررسی انواع لکه بری قارچی یونجهاستاد راهنما:آقای دکترظفری و آقای دکترسلیمانیپژوهشگر: آقای ناصر پرهیزیمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/19 ساعت: 8 الی 10
کد خبر: 3190    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "نگین جمالیان" با موضوع «نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسی»
موضوع: نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسیاستاد راهنما: خانم دکتر سهیلا میرزاییپژوهشگر: خانم نگین جمالیانمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/20 ساعت: 12
کد خبر: 3189    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "شبنم باقرزاده" با موضوع «تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاد»
موضوع: تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاداستاد راهنما: آقای دکترسلیمانیپژوهشگر: خانم شبنم باقرزادهمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: شنبه  94/11/17 ساعت: 12:30 الی 13:30
کد خبر: 3186    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "مریم حسنوند" با موضوع "بررسی خصوصیات قارچ اندومینت"
موضوع: بررسی خصوصیات قارچ اندومینتاستاد راهنما: آقای دکتر ظفریپژوهشگر: خانم مریم حسنوندمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/18 ساعت: 10 الی 12
کد خبر: 3185    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه اعظمی" با موضوع «شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزایی»
موضوع: شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزاییاستاد راهنما: آقای دکترخداکرمیانپژوهشگر: خانم معصومه اعظمیمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار :دوشنبه 94/11/19 ساعت: 10 الی 12
کد خبر: 3183    1394/10/12
سمینار یک دکتری آقای: "مهدی رشتبری " با موضوع "بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها"
موضوع: بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش هااستاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:آقای مهدی رشتبریمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت:  14 الی 16
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند