کد خبر: 3192    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی حیدریان" با موضوع «بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزها»
موضوع: بررسی مهمترین قارچها وشبه قارچهای طوقه وریشه لگومینوزهااستاد راهنما:آقای دکترظفری و آقای دکترسلیمانیپژوهشگر: آقای مجتبی حیدریانمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/19 ساعت: 12 الی 14
کد خبر: 3191    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای: "ناصر پرهیزی" با موضوع «بررسی انواع لکه بری قارچی یونجه»
موضوع: بررسی انواع لکه بری قارچی یونجهاستاد راهنما:آقای دکترظفری و آقای دکترسلیمانیپژوهشگر: آقای ناصر پرهیزیمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/19 ساعت: 8 الی 10
کد خبر: 3190    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "نگین جمالیان" با موضوع «نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسی»
موضوع: نقش متالوتیونئین درمقاومت قارچها به فلزات سنگین بیماری شناسیاستاد راهنما: خانم دکتر سهیلا میرزاییپژوهشگر: خانم نگین جمالیانمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/20 ساعت: 12
کد خبر: 3189    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "شبنم باقرزاده" با موضوع «تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاد»
موضوع: تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاداستاد راهنما: آقای دکترسلیمانیپژوهشگر: خانم شبنم باقرزادهمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: شنبه  94/11/17 ساعت: 12:30 الی 13:30
کد خبر: 3186    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "مریم حسنوند" با موضوع "بررسی خصوصیات قارچ اندومینت"
موضوع: بررسی خصوصیات قارچ اندومینتاستاد راهنما: آقای دکتر ظفریپژوهشگر: خانم مریم حسنوندمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 94/11/18 ساعت: 10 الی 12
کد خبر: 3185    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه اعظمی" با موضوع «شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزایی»
موضوع: شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزاییاستاد راهنما: آقای دکترخداکرمیانپژوهشگر: خانم معصومه اعظمیمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار :دوشنبه 94/11/19 ساعت: 10 الی 12
کد خبر: 3183    1394/10/12
سمینار یک دکتری آقای: "مهدی رشتبری " با موضوع "بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها"
موضوع: بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش هااستاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:آقای مهدی رشتبریمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت:  14 الی 16
کد خبر: 3181    1394/10/12
سمینار یک دکتری خانم: "زیبا نجف زاده " با موضوع "توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیک"
موضوع: توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیکاستاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:خانم زیبا نجف زادهمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت:  10 الی 12
کد خبر: 3179    1394/10/12
سمینار یک دکتری خانم: "معصومه قنبری " با موضوع "بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش ها"
موضوع: بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش هااستاد راهنما: آقای  دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:خانم معصومه قنبریمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت: 8 الی 10 
کد خبر: 3178    1394/10/12
سمینار یک دکتری خانم: "لیلا غلامی" با موضوع "تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگین"
موضوع: تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگیناستاد راهنما: آقای دکترقاسم رحیمی دانشجو:خانم لیلا غلامیمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/03ساعت: 10 الی 12 
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند