درخواست آزمایش

درخواست آزمایش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شرایط و نحوه درخواست :

       تمامی افراد می توانند مطابق مقررات و تعرفه های آزمایشگاه مرکزی از امکانات آن استفاده نمایند. برای درخواست آزمایش طبق روند زیر عمل نمایید.

1-   دانلود فرم آزمایش درخواستی از صفحه آزمایشگاه مرکزی

2-   تکمیل و ارسال به پست الکترونیکی آزمایشگاه یا تحویل حضوری

3-   بررسی توسط کارشناس آزمایشگاه

4-   اعلام برنامه و برآورد به متقاضی

5-   انجام فرآیند مالی توسط متقاضی (تکمیل فرم گرنت یا واریز هزینه)

6-   تایید مدیر آزمایشگاه 

7-   انجام آزمایش

8-   اعلام نتیجه به متقاضی

  فرم ها:

  توجه : لطفا تمامی فرم ها را به صورت تایپی تکمیل نمایید.

تعرفه آزمایش :

اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از 50% تخفیف و اعضای هیات علمی سایر دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه نیز از 25% تخفیف هزینه آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی برخوردار می شوند. سایر متقاضیان می بایست هزینه آزمایش ها را طبق تعرفه پایه سال 1395 پرداخت نمایند.
اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در صورت داشتن گرنت پژوهشی در زمان انجام آزمایش می توانند با تکمیل فرم «پرداخت هزینه از محل اعتبار گرنت» هزینه آزمایش را از محل گرنت پژوهشی پرداخت نمایند. اعضای هیات علمی فاقد گرنت و یا متقاضیان خارج از دانشگاه باید ضمن تکمیل فرم «واریز هزینه آزمایش»،  قبل از انجام آزمایش هزینه آن را با مشخصات زیر به حساب اختصاصی دانشگاه واریز نمایند و اصل فیش واریزی را به آزمایشگاه ارایه دهند. دقت نمایید که در فیش واریزی حتما شناسه واریز حساب را درج شود، زیرا در غیر این صورت آزمایشگاه از پذیرفتن فیش واریزی معذور است.
 بانک ملت شماره حساب  5652189945 
شماره شبا 030120000000005652189945 IR
شماره کارت 6104337849181738
به نام «درآمدهای اختصاصی دانشگاه بوعلی سینا» تحت عنوان «فروش خدمات آزمایشگاه­ها و کارگاه­های دانشکده کشاورزی» با شناسه واریز  1611135

تعرفه آزمایش