تماس با جست و جو دانشکده

تماس با جست و جو دانشکدهشماره تلفن های مستقیم دانشکده کشاورزی

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن /داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده کشاورزی 34425403 - 34425400
دفتر ریاست 34425402 34424090