گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه داشت و برداشت
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: این کارگاه که در مزرعه عباس آباد واقع می باشد شامل دستگاه های وجین کن و سمپاشها که در طول دوره رشد بذر استفاده می گردد، و همچنین ماشین های برداشت محصول از قبیل کمباین، موورها، ریک ها و...... می باشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند