گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه تراکتور
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: آموزش و شناخت سیستم عملکردی تراکتور (سیستم انتقال توان ، PTO ،مالبندی و .....)
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند