گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژی
نام سرپرست: دکتر ابراهیم احمدی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: تست و اندازه گیری خواص مکانیکی (استاتیکی ، دینامیکی ، ضربه و آکوستیک) مواد کشاورزی و غذایی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند