آزمایشگاه ها و کارگاه ها > گروه مهندسی بیوسیستم

گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژی
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر ابراهیم احمدی
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه تست تراکتور
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر حسین حاجی آقا علیزاده
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه پس از برداشت
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر رضا امیری چایجان
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه ابزار دقیق
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر جعفر امیری پریان
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه موتور
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه تراکتور
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه برق
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه جوشکاری
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه خاک ورزی و کاشت
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه داشت و برداشت
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه نقشه کشی
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند