گروه آموزشی: علوم دامی
نام آزمایشگاه: مزرعه آموزشی پژوهشی عباس آباد
نام سرپرست: گروه علوم دامی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: بخش دامپروری مزرعه آموزشی پژوهشی عباس آباد دارای سالن تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی، سالن تحقیقاتی نگهداری مرغ تخمگذار، سالن پرورش بلدرچین و نیز دو سالن تحقیقاتی پرواربندی دام و یک سالن دارای قفس متابولیکی برای اندازه گیری قابلیت هضم است. بخش دامپروری مزرعه دارای یک گله بز داشتی نیز هست.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند