گروه آموزشی: علوم دامی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
نام سرپرست: گروه علوم دامی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: آزمایشگاه ژنتیک مولکولی واقع در ساختمان جدید دانشکده کشاورزی از سال 1390 راه اندازی شده است و در آن امور مربوط به ؤنتیک مولکولی مانند استخراج DNA و بارگذاری ژل افقی و عمودی انجام می شود. انجام فعالیت هایی مانند PCR و تصویربرداری از ژل در این آزمایشگاه نیازمند تجهیز بیشتر آزمایشگاه یاد شده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند