گروه آموزشی: علوم دامی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیولوژی دام
نام سرپرست: گروه علوم دامی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: در آزمایشگاه فیزیولوژی دام پیگیری های لازم جهت تهیه امکانات مورد نیاز برای اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه فیزیولوژی دام بویژه در بخش تولیدمثل صورت گرفته است. امید است با فراهم شدن تجهیزاتی از قبیل تانک ازت، میکروسکوپ نوری و چند قلم مواد آزمایشگاهی، بتوان در زمینه قابلیت فریز اسپرم حیوانات مزرعه ای پروژه های تحقیقاتی را تعریف و اجرا نمود. ضمنا امکانات فعلی آزمایشگاه به شرح زیر است: 1-لوازم جراحی و نمونه برداری از اندام های مختلف دام 2- واژن مصنوعی و اسپوکولوم برای دامهای بزرگ و کوچک 3-پنس بوردیزو و دماغگیر جهت اخته کردن و مهار دام 4- اسکلت آموزش گوسفند و اسکلت برخی از بخشهای مختلف دامها
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند