آزمایشگاه ها و کارگاه ها > گروه علوم باغبانی

گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه عمومی باغبانی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه عمومی پژوهشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه آموزشی باغبانی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه آموزشی کشت بافت
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه آموزشی گیاه‏شناسی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی فرآوری و فیتوشیمی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی فیزیولوژی پس از برداشت
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - هرباریوم گیاهی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - گلخانه آموزشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - گلخانه پژوهشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - باغ پژوهشی شماره یک
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - باغ پژوهشی شماره دو
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند