گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
نام آزمایشگاه: کارگاه توسعه
نام سرپرست: دکتر کریم نادری مهدیی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34424195
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: knadery@yahoo.com
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: لیلا زلیخایی
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: برگزاری کارگاه های آموزشی،برگزاری کلاسهای عملی و نظری رشته توسعه روستایی و توسعه کشاورزی، آشنایی با نرم افزارهای آماری
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند