گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
نام آزمایشگاه: سالن سمعی بصری
نام سرپرست: فرزانه احمدی ملک
مرتبه علمی: کارشناس
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: فرزانه احمدی ملک
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: آشنایی با ابزار و رسانه های موجود سمعی و بصری، برگزاری کلاسهای عملی و نظری دوره کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی، برگزاری جلسات سخنرانی و سمینارها برای دانشجویان دوره کارشناسی، برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های رشته ترویج و آموزش کشاورزی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند