خاکشناسی - آزمایشگاه خاکشناسی عمومی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: گروه خاکشناسی
خاکشناسی - آزمایشگاه بیولوژی خاک شماره یک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر علی اکبر صفری سنجانی
خاکشناسی - آزمایشگاه آموزشی حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن جلالی
خاکشناسی - آزمایشگاه آموزشی پدولوژی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن شکل آبادی
خاکشناسی - آزمایشگاه آلودگی خاک‏ها
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
خاکشناسی - آزمایشگاه جذب اتمی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
خاکشناسی - آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
خاکشناسی - آزمایشگاه فیزیک خاک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر حسین بیات/ دکتر آزاده صفادوست
خاکشناسی - آزمایشگاه حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن جلالی
خاکشناسی - آزمایشگاه بیولوژی خاک شماره دو
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر علی اکبر صفری سنجانی
خاکشناسی - آزمایشگاه کارتوگرافی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن شکل آبادی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند