دکتر ابراهیم احمدی:
                           مدیر آزمایشگاه مرکزی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر سید علی حسینی سیر:

                                     کارشناس آزمایشگاه مرکزی، دکترای تغذیه طیور
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند