آزمایشگاه ها و کارگاه ها

گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه برق
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه آموزشی باغبانی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
خاکشناسی - آزمایشگاه کارتوگرافی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن شکل آبادی
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه جوشکاری
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه آموزشی کشت بافت
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه خاک ورزی و کاشت
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه آموزشی گیاه‏شناسی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه داشت و برداشت
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه نقشه کشی
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی فرآوری و فیتوشیمی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه پژوهشی فیزیولوژی پس از برداشت
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - هرباریوم گیاهی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه آموزشی علوم باغبانی - گلخانه آموزشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
 |<  <  1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند