آزمایشگاه ها و کارگاه ها

علوم دامی - آزمایشگاه تغذيه دام
گروه آموزشی: علوم دامی
سرپرست: گروه علوم دامی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی - کارگاه ترویج
گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
سرپرست: دکتر احمدیعقوبی فرانی
بیوتکنولوژی - آزمایشگاه تحقیقاتی کشت بافت
گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
سرپرست: دکتر خسرو پیری
خاکشناسی - آزمایشگاه خاکشناسی عمومی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: گروه خاکشناسی
خاکشناسی - آزمایشگاه بیولوژی خاک شماره یک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر علی اکبر صفری سنجانی
بیوتکنولوژی - آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک مولکولی
گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
سرپرست: دکتر علی دلجو
گروه ترویج و آموزش کشاورزی - کارگاه توسعه
گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
سرپرست: دکتر کریم نادری مهدیی
علوم دامی - آزمایشگاه تغذيه طيور
گروه آموزشی: علوم دامی
سرپرست: گروه علوم دامی
علوم دامی - آزمایشگاه فیزیولوژی دام
گروه آموزشی: علوم دامی
سرپرست: گروه علوم دامی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی - سالن سمعی بصری
گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
سرپرست: فرزانه احمدی ملک
بیوتکنولوژی - آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی سلولی
گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
سرپرست: دکتر سنبل ناظری
خاکشناسی - آزمایشگاه آموزشی حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن جلالی
خاکشناسی - آزمایشگاه آموزشی پدولوژی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن شکل آبادی
بیوتکنولوژی - آزمایشگاه تحقیقاتی
گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
سرپرست: دکتر باقری/دکتر میرزایی اصل
علوم دامی - آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
گروه آموزشی: علوم دامی
سرپرست: گروه علوم دامی
 |<  < 1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند