تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد

نظامعلی شکری
آدرس:  کارگاه ماشینهای کشاورزی واقع در ساختمان قدیم دانشکده
 

 

 

تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد

علی اکبر مرادی
آدرس:  کارگاه ماشینهای کشاورزی واقع در ساختمان قدیم دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند